Čtvrtek 22. dubna 2021

Naše škola Praha

Od září 2019 sídlí v Rostovské ulici v Praze – Vršovicích Naše škola Praha. Jedná se o akredi-tovanou základní školu zapsanou v rejstříku škol. A pokud vše dobře dopadne, od září 2020 začne na stejné adrese působit i střední škola nazvaná Naše lyceum.

V Praze jsou desítky základních a středních škol, ale tato se svým pojetím výuky, přístupem pedagogů k žákům i celkovou filozofií vzdělávání od ostatních odlišuje.

Čím, na to jsme se zeptali nejen ředitelky školy Štěpánky Rajchlové, ale i jejích učitelů-průvodců, rodičů dětí, které do školy docházejí, a nakonec i samotných žáků.

* Naše škola Praha, trošku neobvyklý název

Odpověď je jednoduchá. Škola vznikla z iniciativy rodičů, dětí a průvodců, kteří odešli jednorázově z 2. Scioškoly, na které jsme dříve působili. V logu máme tři žluté „míčky“, které symbolizují trojici rodiče – děti – průvodce. Takže Naše škola je opravdu naše. První rok po odchodu z 2. Scioškoly jsme působili jako vzdělávací skupina. Děti byly zapsané na domácím vzdělávání a všechno vzniklo během několika týdnů, kdy jsme si museli vybojovat místo na slunci.

* Kolik má v současné době Naše škola Praha žáků?

Teď máme 65 dětí v devíti ročnících základní školy. Jsme tedy základní devítiletá škola. Naším záměrem je mít v jedné třídě do 15 žáků. Už dnes se některé třídy tomuto počtu blíží, máme v nich 12-13 dětí, v jiných je zatím míst více. Proto bychom rádi v Naší škole Praha přivítali další zájemce o náš typ vzdělávání.

* Mohla byste říct několik slov o systému vzdělávacího procesu ve vaší škole?

Vzdělávací proces je v Naší škole Praha založen především na tom, že je zde bezpečné klima a respektující prostředí. Snažíme se v rámci vzdělávacího plánu vybírat to, co je pro děti potřebné, co bude přínosné pro jejich život a bude jim k něčemu dobré. Podporujeme samostatnost dětí a také na ně v určité míře přenášíme zodpovědnost, aby si uvědomily, že škola je především jejich. Takže se o ni musejí podle svých sil starat, mají na starosti třeba úklid, vedení ranního kruhu, navrhování pravidel a hlasování o nich atd. Cílíme na to, aby se tu děti cítily dobře a byly rovnocennými partnery s dospěláky vždy, když je to možné a dává to smysl.

* V čem se tedy liší zdejší výuka od klasických státních škol?

Tak třeba už zahájením vyučování. Celá škola se sejde a říkáme si, jak bude den vypadat. Na tomto ranním kruhu jsme všichni – žáci i pedagogové. Díky tomu se všichni známe, každý ví, kdo je jaký průvodce, známe každé dítě. Při vyučování se snažíme s žáky kooperovat, zjišťujeme, zda o probírané problematice už něco vědí, zda si o ní něco načetli. Děti toho spoustu znají, není třeba jim „moudro“ diktovat a jenom přinášet. Výuka je hodně interaktivní a je hlavně o diskuzi. Děti velmi dobře spolupracují, neskrývají to, co samy vymyslely, nedělá jim problém spolupracovat se spolužáky. Říkají, co si k tématu myslí, hlásí se o slovo a dovedou si dávat navzájem zpětnou vazbu. Společně tak bádáme a přicházíme věcem „na kloub“. A to nejen v předmětech, jako jsou např. přírodopis nebo fyzika, ale třeba i ve výuce češtiny a cizích jazyků. Látku neopouštíme dřív, než jí žáci porozumí.

* Říkala jste, že žáky vedou průvodci. Jaký je rozdíl mezi průvodcem a klasickým učitelem?

Řekla bych, že tento rozdíl vystihuje přesně pojem učit a provádět. Učitel je ten, kdo si stoupne ve třídě před žáky, seznámí je s fakty probírané látky, to podstatné jim napíše na tabuli a s žáky nediskutuje. Průvodce je pedagog, který s dětmi o látce diskutuje, provádí je tématem a předává jim jejich „roli“ angažovaných spolupracovníků. Tedy shrnuto, je méně striktní v tom, že by přinášel poznání, aniž by o něm s dětmi diskutoval.

* Jak probíhá v Naší škole Praha hodnocení žáků?

Různě, podle věku dětí. Čím je dítě starší, tím víc je zodpovědné za to, jak si ve škole vede. U menších dětí probíhá týdenní plánování a dostávají zpětnou vazbu, jak se jim dařilo, ve formě komentáře nebo i popovídání. U starších dětí se limit plánování prodlužuje a nejstarší děti mají dvouměsíční plány. Na konci dvouměsíčního období je týden, kdy se kontroluje splněná průvodka, což je v podstatě plán každého žáka, také probíhá testování, které se hodnotí procenty. Děti vědí, jaká je hranice úspěšnosti, ve které by se měly pohybovat. Máme nepodkročitelné minimum 30 %. Když toto žák nesplní, musí test opakovat a zároveň má možnost napsat si jakýkoliv opravný test, pokud cítí, že by ho dokázal napsat lépe.

* Nesvádí žáky fakt, že nedostávají čtyřky a pětky tak trošku k lemplovitosti?

Je zajímavé, že někteří žáci na druhém stupni nás požádali, že by chtěli na vysvědčení převést hodnocení na klasické známky. Hodně jsme se nad tím zamýšleli, protože za známkou se může mnohdy skrývat něco, co není na první pohled zřejmé. Třeba že dvojka může být vytažená trojka nebo pokažená jednička. Navíc, hodnocení známkami není zdaleka všude stejné. Takže nakonec bude naše hodnocení docela objemné v tom smyslu, že žáci dostanou známku, ale bude ji provázet podrobné hodnocení i měkkých dovedností, aby všemu porozuměli. Máme dojem, že právě tohle je hodně pro děti přínosné, protože samy chtějí vědět, jak si stojí. Potřebují mít zpětnou vazbu a potřebují tomu rozumět. A pokud se týká lemplovitosti, myslím, že žáci si uvědomují, že se učí pro sebe, že jsou nabyté vědomosti pro ně důležité. A mě osobně překvapuje, že děti v Naší škole nemají např. tendenci podvádět při počítání bodů v testu, což jsem zažívala na státní škole. Vedeme děti mimo jiných věcí k čestnosti a výsledky mě vělmi těší.

* Dá se vůbec v Naší škole Praha propadnout?

Samozřejmě dá. Kdyby dítě permanentně neplnilo oněch požadovaných 30 %, tak nám nic jiného nezbude než mu navrhnout, aby opakovalo ročník. Ale ještě se to nestalo. Měli jsme případ opakování ročníku jenom ze zdravotních důvodů.

* A jaké je u vás školné?

V současné době máme školné 9.500, – Kč měsíčně za jednoho žáka a platí se 10 školních měsíců ve školním roce ideálně ve dvou splátkách.

* Máte porovnání výsledků vašich žáků s jejich vrstevníky na státních školách?

Máme zprávy od dětí, které znají své vrstevníky ze státních škol. Dále víme, že se loňským deváťákům vede na středních školách dobře. A velké srovnání mají naši žáci ze současné deváté třídy, kteří docházejí na přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy. A naši žáci si nevedou vůbec špatně. Sami jsou mnohdy překvapení, co všechno vědí a hlavně, jak čemu rozumí. To je pro nás velmi dobrý signál.

* Hovořili jsme o odlišnostech vaší školy a klasické státní školy. Jaké se v Naší škole Praha vůbec vyučují předměty?

Český jazyk, od 1. třídy anglický jazyk, matematika, tělesná výchova a od 8. třídy i druhý světový jazyk, aktuálně buď francouzština nebo španělština. Dále máme předmět s názvem Příroda, který v sobě integruje biologii, zeměpis, fyziku a chemii. Dalším předmětem je Společnost zahrnující dějepis, občanskou výchovu, ale třeba i literaturu. Potom vyučujeme předmět pojmenovaný Život. Ten navazuje na praktický život, kde se děti třeba dozvědí, jak funguje firma, nebo kolik stojí domácnost, jsou tam základy politiky, náboženství apod. Jiný předmět jsme nazvali Studio. Obsahuje výtvarné a pracovní činnosti, hudbu – celkově se zabývá uměním. A pak máme předmět s názvem Výchovná dramatika, je zahrnut v RVP, a týká se sociálního soužití dětí ve třídě, kreativity dětí a jejich schopnosti spolupracovat. Žáci si při něm řeší formou scének nastalé situace ve třídě. Je to velmi tvůrčí hodina a trošku funguje i jako prevence proti šikaně nebo jakýmkoliv potížím ve třídě.

* Už má vaše škola nějaké absolventy a jak si nyní vedou?

Loni odešli první deváťáci. A všichni se dostali na střední školu v podstatě tam, kam chtěli. A vedou si dobře. Někteří přišli i na Den otevřených dveří a rodiče jejich bývalých spolužáků hodně zajímalo, jestli jim naše škola dala dobré základy. Říkali, že povinnosti v Naší škole bylo docela náročné plnit, látka se probírala dost do hloubky, ale díky tomu teď nemají žádné problémy.

* Od září 2020 byste chtěli otevřít také střední školu. Můžete k ní sdělit nějaké podrobnosti?

Od září budeme otevírat 1. ročník středí školy – kombinovaného lycea, na kterou se k nám mohou zájemci hlásit. Řídit ji bude kolega Tomáš Obdržálek. Maximální kapacita ročníku bude 20 studentů. Čtyřleté studium bude zakončené maturitou. Lyceum bude zajímavé tím, že si studenti budou moci volitelnými předměty vybrat více technický, nebo přírodovědný či humanitní směr. Cílem studia bude všeobecný přehled a odhalení silných stránek žáků, k čemuž směřujeme praxemi a velkou návazností na skutečný život, aby děti zjistily, v čem budou ve svém životě šikovné. Už teď s kolegou Obdržálkem a žáky devátých tříd, kteří se přihlásili, že s námi chtějí spolupracovat, tvoříme koncepci lycea. Chceme, aby střední škola navazovala na naši základní školu ve smyslu hodnot, pravidel a zároveň dalšího přenášení zodpovědnosti na děti.

* Mohou se do Naší školy Praha hlásit ještě další děti?

Do některých ročníků ještě děti přijímáme i teď v průběhu školního roku. Plný je již pátý ročník. Je to ročník, který je exponovaný tím, že v Praze vniklo hodně škol, které mají podobný přístup k dětem jako my, ale končí 5. ročníkem. A rodič je tedy postaven do situace, že buď dá dítě zpátky do státního systému na 2. stupeň, nebo na víceleté gymnázium. A řada rodičů hledá devítiletou základní školu s respektujícím přístupem. Dále máme poměrně plnou sedmou třídu, tam zbývají už poslední dvě místa. Máme i dost zájemců o budoucí první třídu. Chceme provozovat školu, kde nás bude 150 včetně dospěláků.

* Jaké žáky na vaší škole rádi přivítáte?

Naše škola je pro děti, které jsou aktivní, chtějí se podílet na svém směřování v životě, jsou z rodin, které takto přemýšlejí a přenášejí zodpovědnost na své dítě už cíleně.

Pro takové děti je Naše škola jako dělaná. Kdosi o nás prohlásil, že jsme „základka s lidskou tváří“. Koho zajímá víc podrobností o Naší škole, může se podívat na webové stránky naseskolapraha.cz, na instagram instagram.com/naseskolapraha/ nebo nám napsat na e-mail skola@naseskolapraha.cz

PhDr. Tomáš Bednařík

Zdroj foto: archiv spol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.